Papers ingedeeld op onderwerp

Gewijzigd op: 14-02-2003

Accountability, The Age of Accountability
Paper over de belangrijke rol van communicatie voor alle 'corporate audiences' en de invloed daarvan op het succes of het falen van het corporate merk. Inclusief een aantal interessante aanbevelingen! [ 52 pagina's, engels, 529Kb, PDF] lees meer

Accountability, The impact of advertising on Brand momentum
Het bepalen van de werkelijke return on investment van investeringen in communicatie en merk komen in deze paper aan de orde. [ 9 pagina's, engels, 993 Kb, PDF] lees meer

Accountability, Dispelling Myths: Mergers & Aquisitions
Wanneer een fusie of een overname mislukt, dan is men geneigd dit te verklaren door een slechte communicatie en door onverenigbare culturen. In deze paper wordt deze veronderstelling ontkracht. Communicatie is een middel geen doel op zich. [ 8 pagina's, engels, 3572 Kb, PDF] lees meer

Accountability, Best-in-class: B2B
Aan de hand van een onderzoek van de Amerikaanse Marketing Leadership Council wordt dieper ingegaan op de B2B prestaties op het gebied van marketing, branding, advertising, customer en talent management. [ 24 pagina's, engels, 304 Kb, PDF] lees meer

Accountability, The end of voodoo brand management
Regelmatig lopen discussies over merkenmanagement hoog op. Doorgewinterde marketeers die op buikgevoel organisaties en bijhorende merken proberen te sturen vormen een uitstekende voedingsbodem voor deze discussie. Deze paper tracht meer wetenschap in de kunst van ?brand management? te brengen. [12 pagina's, engels, Kb, PDF] lees meer

Brand-Recall, Category structure, Brand recall and Choice
De veronderstelling dat een consument meestal niet op de hoogte is van de 'category structure' waarbinnen hij een keuze voor een bepaald merk maakt wordt in deze paper in twijfel getrokken. Een van de conclusies is dat deze veronderstelling niet klopt en dat ze vaak leidt tot een overdaad aan merken. Vandaar het recall onderwerp. [30 pagina's, engels, 120Kb, PDF] lees meer

Corporate Reputation, Corporate Reputation White Paper
Leren luisteren is iets waar weinig bedrijven zich van bewust zijn totdat het verkeerd gaat. Succes is als het ware een middel tot dovenmansoren. Het cre?ert het en rechtvaardigt zichzelf tegelijkertijd. Wat gebeurt er als er niet geluisterd wordt naar de stakeholders? Welk effect heeft dit op de reputatie van de onderneming? Niet iedere onderneming is zich bewust van haar reputatie en vindt zichzelf op een dag geconfronteerd met het eeuwen oude gezegde: 'Reputatie komt te voet, maar gaat te paard'. In deze paper wordt ingegaan op de effecten van corporate reputatie en hoe deze te controleren zodat het in eigen voordeel werkt. [12 pagina's, engels, 360Kb, PDF] Download paper

Customer Relationship Branding, Brand Customer Relationship
Zijn consumenten merkenmoe? Zal het merkdenken voorgoed verdwijnen nu men na de dot.com hype en boekhoudschandalen alle vertrouwen heeft verloren? Neen! Er zijn al eerder situaties geweest waarin het merkdenken werd verbannen, denk maar aan Marlboro Friday (april 1993). Deze paper benadrukt het belang van het merk in de ?customer relationship?. Welke rol het merk speelt voor succesvol ondernemen en hoe er maximaal gebruik van te maken. [11 pagina's, engels, 92Kb, PDF] lees meer

Co-alignment, Co-alignment of values
Er 2 mogelijkheden wanneer een onderneming haar diensten wil standaardiseren: OF ze cloont alle individuen tot look-a-likes, OF ze zorgt ervoor dat de identiteit van de onderneming fungeert als de grootste gemene deler waarop alle medewerkers (brand delivery drivers) hun eigen waarden kunnen sommeren. De eerste mogelijkheid behoort (gelukkig) niet tot de huidige mogelijkheden. De tweede mogelijkheid is de enige manier om een goed (dienst) merk te bouwen. De toekomst van de merken, met name dienstmerken, ligt in de 'co-alignment of values'. Dit is onderling afstemmen van de verschillende identiteiten. [11 pagina's, nederlands, 69Kb, Word] lees meer

Co-Branding, Co-Branding: is it right for you?
Vele merken nemen de toevlucht tot elkaar. Een paper met de leerpunten voor geslaagde co-branding. [4 pagina?s, engels, 119Kb, PDF] lees meer

Co-branding, Brand equity and trial effects
Co-branding wordt een steeds populairder middel om onbekende nieuwe merken snel marktpositie te geven. Het reeds gevestigde merk deelt haar brand equity met het kleinere nieuwere merk om snel marktpositie en winst te bewerkstelligen. In veel gevallen blijkt dit tot een win-win situatie te leiden. Het gevestigde merk wordt gezien als innoverend en versterkt daarmee zichzelf terwijl het jonge merk wordt gesterkt in haar brand equity. [14 pagina's, engels, 135Kb, PDF] lees meer

Corporate Governance, The HP-Compaq merger
Wat gebeurt er als twee oude families (Hewlett & Packard) met multinationals komen te zitten die niet meer winstgevend zijn, dan brengt een vrouwenhand verandering. Deze paper analyseert de rol van de Hewlett en Packard families en hun strijd tegen Carly Fiorina als nieuwe vrouwelijke CEO van de firma HP-Compaq. Centraal staat het onderwerp Corporate Governance binnen een i>familie context. Een van de mogelijke conclusies uit deze paper betreft het in acht nemen van de wensen van de Hewlett en Packard families door mevrouw Fiorina. Indien ze dit voorafgaand aan de fusie met Compaq had gedaan was er wellicht minder stof opgewaaid. [28 pagina's, engels, 1.068Kb, PDF] lees meer

Employment branding, Linking the hiring process to brand management
Uit recent onderzoek blijkt dat bij 80% van de sollicitanten een negatieve indruk van de onderneming (en van het ondernemingsmerk) achterblijft. Ze onthouden deze indruk gedurende gemiddeld 6,5 jaar. Sollicitanten beleven een ondernemingsmerk zoals consumenten een product- of dienstmerk beleven. Doch, uit de studie die in onderstaande paper kort wordt samengevat, blijkt dat de wervingsactiviteiten van een onderneming vaak een negatieve invloed hebben op het ondernemingsmerk. Lees meer. [5 pagina's, engels, 149Kb, PDF]

Ethnical branding, Acculturation Counts
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op 'ethnical branding'. Het is tegenwoordig belangrijk dat men consumenten kan segmenteren op culturele achtergrond. En men moet het aanbod hier vervolgens op afstemmen. Men mag culturele inzichten nooit als louter statische informatie ervaren. [37 pagina's, engels, 2520Kb, PDF] lees meer

Fast Moving Consumer Goods, Do retail brands travel?
E?n merk, ??n gezicht, ??n wereld. Helaas blijkt deze eenvoud niet op te gaan. Retailers kunnen de hele wereld bereiken met hun producten. Ze kunnen overal hetzelfde uithangbord ophangen, maar dat biedt geen garantie op identieke consumentenreacties. Het begrijpen van culturele verschillen is de sleutel naar naar succesvolle global retail brands. [3 pagina's, engels, 75Kb, PDF] lees meer

Internet, Rumours & Issues on the Internet
Communicatie wordt steeds groter en belangrijker voor diegene die zich er van gemakken. Hier moet gedacht worden aan mobiele spraak- en datadiensten, internet, de traditionele mediakanalen, etc. Het resultaat van deze informatisering zorgt voor steeds meer korte termijn massa-hypnotisering. Wat gebeurt er als iemand een negatief verhaal via deze communicatiekanalen verspreidt? Wat gebeurt er als iemand zoiets op het internet plaatst? Wie komt hier mee in aanraking en wie distribueert het weer verder? Naast deze praktische vragen rijst de minder tastbare vraag van wat dan de politieke, economische, sociale en technologische effecten kunnen zijn. In deze paper wordt ingegaan op de effecten die voornamelijk door Internet veroorzaakt worden en hoe dit te controleren zodat het in eigen voordeel werkt. [8 pagina's, engels, 241Kb, PDF] lees meer

Investor branding, iRelations: Effective online investor relations
De online mogelijkheden (webchat, webcast,etc) hebben een invloed op de relatie tussen het corporate merk en haar investeerders. Een paper over hoe omgaan met online investor relations en investor branding. [64 pagina?s, engels, 332Kb, PDF] lees meer

Investor branding, Industry Branding
Een aantal aspecten om tot een verantwoorde investeringsbeslissing in merken te komen worden uitvoerig behandeld. Deze paper focust zich op de telecommunicatiebranche en vormt een pleidooi voor de rol van merken daarbinnen. [65 pagina's, engels,1308Kb, PDF] lees meer

Merk, The impact of brand credibility on consumer price sensitivity
Bij elke aankoop doorloopt een consument een traject waar hij/zij de ene afweging na de andere maakt. Deze afwegingen hebben te maken met kwaliteit, substitutie goederen, ontwerp en prijs. Merken kunnen zijn/haar beslissing in de positieve zin be?nvloeden. In dit onderzoek wordt gesteld dat gerespecteerde merken ten aanzien van de afwegingsfactor 'prijs' een positief doorslaggevend vermogen bezitten. [19 pagina's, engels, 229Kb, PDF] lees meer

Merk, How to measure and build brand value
De besluitvorming omtrent merken wordt nog te vaak ge?soleerd genomen. Een marketing- of reclameafdeling neemt de beslissingen. De afdelingen financi?n of productie nemen zelden deel aan het besluitvormingsproces. Het onderwerp 'merktaxatie' komt eveneens in deze paper aan de orde. [4 pagina's, engels, 30Kb, PDF] lees meer

Merk, Brand consolidation makes a lot of economic sense
Het succes van fusies en overnames wordt voor een belangrijk deel bepaald door in een vroeg stadium de uiteindelijke merkdoelstellingen op te tekenen. [5 pagina's, engels, 67Kb, PDF] lees meer

Merk, Brand leverage
De afweging tussen een merkstrategie die gericht is op 'merkfocus' of een merkstrategie die gericht is op 'merkextensie' vormt het onderwerp van deze paper. Bepaalde bedrijven zijn succesvol in beide kampen, anderen zijn hieraan ten onder gegaan. [10 pagina's, engels, 96Kb, PDF] lees meer

Merk, Exploring Identity Salience and Purchase Intent
Wat beweegt een consument in het aankoopproces, blijven we eigenlijk onszelf wel als we iets (willen) kopen? Vanuit vier verschillende onderzoeksvragen worden de intenties achter het aankoopproces en de rol van de eigen identiteit belicht. Er wordt onder andere gekeken naar de wijze waarop identiteit be?nvloed wordt en wanneer hier sprake van is (alleen tijdens het aankoopproces of ook ver daarvoor?). Bovendien wordt het aankoopproces vanuit een sociale context benaderd. Hiermee wordt eigenwaarde gezien als ??n van de grootste drijvers voor consumptie. Denk bijvoorbeeld aan een L'Or?al shampoo reclame: 'Omdat u het waard bent'. Deze en andere onderwerpen komen in deze paper aan de orde . [48 pagina's, engels, 389Kb, PDF] lees meer

Merk, Don't be a boiled frog
Het bouwen van een merk is in managementboeken tot in den treuren beschreven. Dat een merk volgens bepaalde richtlijnen gebouwd kan worden, wordt in deze paper in twijfel getrokken. Deze paper benadert merkbouwen vanuit een meer praktisch oogpunt. [25 pagina's, engels, 255Kb, PDF] lees meer

Merk, Reaching the billion dollar mark
'De stand van zaken' is het onderwerp van deze paper. De stand wordt bepaald aan de hand van twee criteria: genereert het merk minimaal ??n miljard dollar omzet en kent het merk een mondiaal bereik. Er blijken in totaal maar 43 merken te bestaan die hieraan voldoen. [25 pagina's, engels,3559Kb, PDF] lees meer

Merk, A taxonomy of brand linkages
De verschillende soorten merken en de onderlinge relaties die kunnen bestaan, worden in deze paper gecategoriseerd en in een matrix verwerkt. Verder wordt ingegaan op de manier waarop deze relaties de eindgebruiker be?nvloeden. [19 pagina's engels, 36Kb, PDF] lees meer

Merk, Unlock your brand
Deze paper behandelt een onderzoek naar de belangrijkste bottle necks van brands in een groot aantal branches. Het onderzoek kijkt naar een viertal verschillende niveaus van awaraness to retention in de verschillende fasen waarin het product zich bevindt. Bijvoorbeeld van nieuw product naar established product bijvoorbeeld bestaan er verschillende bottlenecks die je merk tegenhouden meer verkopen te genereren. Belangrijk is te onderzoeken wat deze specifieke bottlenecks zijn in de verschillende fases, om vervolgens de marketing dollar/euro beter te besteden. [12 pagina's, engels, 568Kb, PDF] Download paper

Merkbeleving, Building a succesful experience brand
Merkbeleving staat centraal in deze paper waar merken als ervaringsconcepten worden gepositioneerd. Joseph Pine heeft in zijn boek 'The Experience Economy' de eerste aanzet gegeven tot het denken in termen van merkbeleving. [4 pagina's, engels, 21Kb, PDF] lees meer

Merkbeleving, Creating a flawless brand experience
De aankoop van een merk wordt vaak bepaald door 'past experiences' van zowel de huidige als toekomstige consument. Persoonlijke positieve associaties versterken het merk. Het evenoude principe van mond-aan-mond en brand avocacy. [3 pagina's, engels, 103Kb, PDF] lees meer

Merkbeleving, Experience your brand
Het merk als total experience. Het benadrukt de idee dat een goede ervaring tot loyale consumenten leidt. [3 pagina's, engels, 103Kb, PDF] lees meer

Merk-community, Building Brand Community on the Harley-Davidson Posse Ride
Merkenmanagers die in ivoren torens leven staan te ver van de eigen consument. Hiermee dreigt de afstemming van de vraag en het aanbod ernstig verstoort te raken en het merk onrendabel te worden. Door gebruik te maken van merk-events kan de merkenmanager zich mengen met de consumenten en zelf de rol van consument op zich nemen. Deze paper vormt een pleidooi voor deze merkstrategie met betrekking tot het merk Harley-Davidson. [37 pagina's, engels, 1.993Kb, PDF] lees meer

Merkcommunicatie, Developing and building a succesful strategy for brand communication
Deze paper behandelt de struikelblokken bij interne merkcommunicatie. Vooral de negatieve consequenties van een slechte interne merkcommunicatie worden op de korrel genomen. [16 pagina's, engels, 402Kb, PDF] lees meer

Merk bescherming, Brand Protection
Het beschermen van een merk eindigt niet met het invullen van een formulier bij het Benelux Merkenbureau. Een pro-active houding ten opzichten van marktontwikkelingen is zeer voor de hand liggend. Maar welke andere onderdelen van een merk vergen de nodige bescherming. Deze paper gaat in op de bescherming van merken en een aantal belangrijke facetten die niet vergeten moeten worden. [19 pagina's, engels, 1474Kb, PDF] lees meer

Merkwaarde, Managing brands for value
Deze paper legt uit hoe men middels bepaalde audittechnieken meer waarde uit een bestaand merk kan halen . [5 pagina's, engels, 38Kb, PDF] lees meer

Merkwaarde, Discovering Brand Magic: The Hardness of the Softer Side of Branding
Merken worden steeds waardevoller voor ondernemingen. De vraag is alleen hoe waardevol? En wie of wat dragen bij aan deze waardecreatie? Volgens Prof. Alexander Biel, wiens brandscape theorie aan de basis ligt van de bekende BAV, is de waarde van een merk afhankelijk van de Brand Magic. De Brand Magic wordt niet bepaald door de functionele waarde van een merk. De Brand Magic wordt bepaald door de unieke identiteit van een merk. Deze paper analyseert de identiteit van een merk en hoe deze in waarden kan worden vastgelegd. [14 pagina's, engels, 42Kb, PDF] lees meer

Merkwaarde ($), Australia's most valuable brands
Door 'pure peer pressure' zijn Australische CEO's tot de conclusie gekomen dat zij eveneens hun nationale merken moeten waarderen. De resultaten en interpretaties van het Interbrand onderzoek staan in deze paper uiteengezet. [7 pagina's, engels, 1330Kb, PDF] lees meer

Merkwaarde ($), Uncovering the value of brands
Marketeers beseffen de toegevoegde waarde van merken voor de onderneming, voor de consument en voor hun eigen salaris. Alleen kunnen ze er vaak geen harde cijfers opplakken. Deze paper brengt daar verandering in. [3 pagina's, engels, 39Kb, PDF] lees meer

Merkwaarde ($), World?s most valuable brands 2001
De financi?le waarde van de 100 meest waardevolle merken ter wereld. Inclusief de uitleg over hoe Interbrand de waarde berekent [5 pagina?s, engels, 40Kb, PDF] lees meer

Merkwaarde ($), Measuring and managing brand value.
Het bepalen van de financi?le waarde van een merk is een moeilijke opgave. In deze paper wordt (in cijfers) inzichtelijk gemaakt hoe men de waarde van een merk kan berekenen. Tevens wordt er vanuit een financieel oogpunt gekeken naar de toegevoegde waarde van co-branding. [40 pagina's, engels, 1691Kb, PDF] lees meer

Merkwaarde ($), The Global Brand Scoreboard.
Hoeveel is welk wereldmerk waard? Het antwoord op deze vraag kunt u hier lezen. [4 pagina's, engels, 51Kb, PDF]

Multichannel branding, The multichannel consumer
Door het groeiende aantal communicatiekanalen wordt de kans op een schizofreen merkbeeld bij de consumenten steeds groter. Deze paper gaat in op het alsmaar groeiende aantal online consumenten en het belang van een consistent on- en offline merkenbeleid. [39 pagina's, engels, 1399Kb, PDF] lees meer

Portal branding, mPortals 'once the dust has settled'
Toen GPRS en 3G mobiele technieken ge?ntroduceerd werden, begon de goudkoorts naar B2C advertentie-inkomsten. Het opzetten van een mPortal als extra advertentiekanaal wordt in deze paper ontkracht. Een mPortal kan alleen succesvol zijn indien het toegevoegde waarde cre?ert middels een persoonsgebonden service. Hier kan men dan abonnements- of servicekosten voor vragen. [28 pagina's, engels, 402Kb, PDF] lees meer

Private Label, Private label grows up
Het antwoord op de vraag of private labels zullen blijven bestaan is een zelfverzekerende 'ja'! Private labels die prijselastisch zijn (tot op een bepaald prijsniveau) zullen in de distributiekanalen de boventoon blijven voeren. Producenten moeten naar de toekomst kijken en moeten beter inspelen op/tegen private labels. [28 pagina's, engels, 2104Kb, PDF] lees meer

Private Label, Positioning of store brands
Hoe kan een retailer een maximale omzet behalen? Met het eigen merk of met 'private label'? Deze vraag wordt aan de hand van een positioneringsmodel beantwoord. Als conclusie wordt gesteld dat het eigen merk zo dicht mogelijk (fysiek, imago, identiteit, kwaliteit, etc.) bij het toonaangevende nationale merk geplaatst moet worden. In dat geval zal er maximale winst gemaakt worden. [37 pagina's, engels, 1,63Mb, PDF] lees meer

Strategie, The key to profitability in multichannel retailing
Er ligt een onbenutte kans in het afzonderlijk branden van kanaal en proces. De online bookstores zoals Amazon.com en BarnesandNoble.com worden uitsluitend op merk gesegmenteerd. Maar er liggen nog andere marktkansen. De vraag is hoe deze te exploiteren. [11 pagina's, engels, 73Kb, PDF] lees meer

Strategie, To Russia with (cautious) love
De rol van een merk binnen de toetredingsstrategie voor een emerging market wordt in traditionele marketingbegrippen besproken. Het merk vormt een kritische succesfactor bij het succesvol betreden van de Russische markt. [9 pagina's, engels, 85Kb, PDF] lees meer

Strategie, If Nike can just do it why can't we?
De strategie om tussen de top 50 wereldmerken te belanden verschilt per industrie en per type organisatie. De marketingcapaciteiten zijn ook cruciaal. In deze paper wordt uiteengezet wat men moet doen om bij die top 50 te belanden. [12 pagina's, engels, 133Kb, PDF] lees meer

Total branding, Total brand management Succesvolle merken zijn het resultaat van een nauwkeurig geplande merkstrategie en een volledig 'merk-doordrongen' organisatie. Zodra een merk onderdeel wordt van het totale business model, dan is het cruciaal voor het voortbestaan van de onderneming. Dan moet er absoluut sprake zijn van 'total brand management'. [3 pagina's, engels, 25Kb, PDF] lees meer

Total branding, The CEO as total brand manager
Welke verantwoordelijkheden moet een CEO nemen wil hij total brand management hoog in het vaandel van zijn onderneming dragen? [4 pagina's, engels, 25Kb, PDF] lees meer

Visie, Why do brands cause trouble
Naomi Klein heeft met haar boek No Logo bijgedragen aan de anti-merken trend. Globalisatie en collectieve programmering door multinationals worden als onacceptabel gekenmerkt. Deze paper gaat in op de redenen van deze trend en geeft suggesties over hoe om men er mee om moet gaan. Er komen verschillende modellen aan de orde waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe deze trend is ontstaan. [21 pagina's, engels, 171Kb, PDF] lees meer

Visie, Measuring corporate behaviour
Duurzaam ondernemen en CSR (Corporate Social Responsebility) zijn 2 onderwerpen die steeds belangrijker worden. Hoe moeten grote Corporations hier nu mee omgaan? Wat houden ze precies in? Wie verwacht wat? Hoe moeten ze gecommuniceerd worden? Deze en andere vragen komen aan bod in deze paper. [9 pagina's, engels, 41Kb, PDF] lees meer Deze paper is tevens in powerpoint formaat beschikbaar. powerpoint.

Visie, Corporate behaviour for the next millennium
In 2010 zullen er 2 soorten ondernemingen zijn: ?the veiled company? (visie-loos, korte termijn, geen merkbeleving) en de ?the naturist company? (met visie, lange termijn, intense merkbeleving). In 2010 zullen ?clear?, ?focused? en ?distinctive? de basiswaarden voor communicatie zijn. [24 pagina?s, engels, 406Kb, PDF] lees meer

Visie, Trading Up: The new luxury and why we need it
Waarom? Omdat u het waard bent! We krijgen er een nieuwe vorm van luxe bij. De theorie van Maslov binnen een Amerikaanse welvaartsstaat worden in een praktisch kader geplaatst. [16 pagina's, engels, 183Kb, PDF] lees meer

Visie, The New Consumer
Emotie vormt de drijfveer van de nieuwe consument. Het beantwoorden van de emotie 'vertrouwen' is de uitdaging voor de marketeer van morgen. Het idee van emotioneel vertrouwen in de financi?le sector vormt de kern van deze paper. [10 pagina's, engels, 2187Kb, PDF] lees meer

Visie, When not good is not bad and even quite good
De hersenen interpreteren een communicatieboodschap op verschillende manieren. Het al dan niet ontcijferen van deze boodschap gebeurt op verschillende manieren. In deze paper wordt ingegaan op de verschillende proces scenario?s en bijhorende consequenties voor de boodschap en het merk. [41 pagina's, engels, 149Kb, PDF] lees meer

Visie, The future of consumer spending
Via verschillende onderzoekstechnieken (consumenten panels, test marketing via het internet, trend watching,...) kan men een visie op de voorspelbaarheid van consumentengedrag ontwikkelen. Een paper over voorspellen en visie. [32 pagina's, engels, 2114Kb, PDF] lees meer