Voorwaarden

Algemene Voorwaarden opgesteld op 1 september 2002

De Brandhome website is volledig gericht op het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over merken en identiteiten. Draag bij aan dit gezamenlijk doel door collegiaal met elkaar om te gaan binnen en buiten de Brandhome Community. Zoals bekend zijn personen de belangrijkste 'brand delivery drivers' en voor deze site bent u dat dus ook!

Gewijzigd op: 25-08-2002

Artikel 1: Algemeen
De hiernavolgende algemene voorwaaden zijn van toepassing op de activiteiten van Brandhome. Andersluidende voorwaarden worden voor niet geschreven gehouden zonder dat protest nodig is. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Brandhome B.V.B.A.

Artikel 2: Gebruiksvoorwaarden
Het gebruiken van de Brandhome website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Rechten

Copyright
Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Brandhome B.V.B.A.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Brandhome B.V.B.A. en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerci?le doeleinden op eender welke wijze is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Brandhome B.V.B.A., Prins Boudewijnlaan 403, 2650 Antwerpen-Edegem (Belgi?). Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van Brandhome.com of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Overdracht van rechten
De levering door Brandhome van producten en/of diensten zal geenszins de overdracht inhouden van enig recht van intellectuele eigendom (auteursrechten, compilatierechten, of welke andere ook) van Brandhome of derden. Zonder toestemming van de rechthebbenden, desgevallend Brandhome, mag niets uit de publicaties worden gereproduceerd, bewerkt en/of openbaar gemaakt, wat ook de wijze is die daarvoor wordt gebruikt.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Brandhome B.V.B.A. en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van Brandhome.com en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financi?le compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Brandhome B.V.B.A. en haar informatie-aanbieders garanderen evenwel niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Brandhome B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Brandhome B.V.B.A. gewaarschuwd werd voor zulke schade. Het is mogelijk dat Brandhome.com of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Brandhome B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet be?nvloeden.

Artikel 5: Privacyregeling

Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op de Brandhome website en op alle internetinitiatieven van Brandhome B.V.B.A. en haar dochterondernemingen.

Inzamelen van informatie & registratie
Brandhome verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerci?le acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Brandhome en haar dochterondernemingen voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.

Logfiles
Er wordt informatie verzameld in log-files. Brandhome kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van Brandhome nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Gebruik van cookies
Brandhome.com maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van Brandhome.com garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacy regeling
Brandhome behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Artikel 6: Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (Belgi?), en zo het een geschil betreft dat behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter, onder de bevoegdheid van de vrederechter van het kanton Antwerpen (Edegem).

Artikel 7: Slotbepalingen
De gebeurlijke onwerkzaamheid van een bepaling van de algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen die volledig van kracht blijven. Het feit dat een van de partijen op een bepaald moment de strikte toepassing van een van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet eist, kan niet worden beschouwd als een afstand van de rechten waarover die partij volgens deze algemene voorwaarden beschikt. Dit zal derhalve deze partij niet verhinderen om nadien de strikte naleving van deze bepaling of van de andere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden te eisen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen.